KLAUZULA INFORMACYJNA DLA Partnerów handlowych OPTITRANS Sp. z o. o.:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPTITRANS Sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku ( 87-800), Al. Chopina 2/4 lok 1 (dalej OPTITRANS). Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: podjęcia i realizacji umowy o świadczenie usług transportowych i spedycyjnych zawartej pomiędzy Państwem a OPTITRANS, w celu zawarcia i wykonania przyszłej umowy pomiędzy Państwem a OPTITRANS. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających zawarcie umowy oraz jej realizację. OPTITRANS będzie przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz OPTITRANS. Państwa dane będą przekazywane Klientom OPTITRANS (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem OPTITRANS jest należyte wykonanie umów/ zleceń (w zakresie: imienia, nazwiska, służbowego numeru telefonu i służbowego adresu poczty elektronicznej, numer PESEL lub numer dowodu osobistego, nr. paszportu, nr. prawa jazdy). Ponadto OPTITRANS będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym partnerom handlowym. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, OPTITRANS stosuje standardowe klauzule umowne jako środki zabezpieczające  w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Państwa dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy o realizacje umów przetwarzane będą przez okres ich realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa została wykonana.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, skontaktujcie się z nami listownie na adres korespondencyjny : OPTITRANS Sp. z o. o., z siedzibą we Włocławku, adres do korespondencji: Al. Chopina 2/4 lok. 1, 87-800 Włocławek, telefonicznie: tel.:     + 48 54 252-83-53, drogą elektroniczną: e-mail: biuro@optitrans.pl.

Kontakt do nas

Masz pytania? Chętnie porozmawiamy!
Chcesz nawiązać współpracę? Czekamy na Ciebie!

+48 54 252-83-53
biuro@optitrans.pl

Optitrans Sp. z o.o. | al. Chopina 2/4 lok. 1 | 87-800 Włocławek

NIP: 888-27-95-890 | REGON: 911345604 | KRS: 0000343619